OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Jest nam bardzo miło, że zainteresowali się Państwo naszą firmą. Kierownictwo firmy PALLMANN GmbH przywiązuje szczególnie dużą wagę do ochrony danych. Korzystanie ze stron internetowych firmy PALLMANN GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, generalnie pozyskujemy zgodę od osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze w zgodzie z rozporządzeniem podstawowym o ochronie danych osobowych i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi firmę PALLMANN GmbH w danym kraju. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Firma PALLMANN GmbH, jako administrator danych, wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może zasadniczo mieć luki w bezpieczeństwie, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość przekazania nam danych osobowych w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.


1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy PALLMANN GmbH opiera się na terminologii stosowanej przez europejskiego ustawodawcę w dyrektywach i rozporządzeniach w chwili wydania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być czytelne i łatwo zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcemy na wstępie wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osobą, której dane dotyczą, jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Peudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje przechowywane są osobno i objęte są środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator albo administrator przetwarzania danych

Administrator albo administrator przetwarzania danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 

2. Nazwisko/nazwa i adres administratora przetwarzającego dane

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
97076 Würzburg
Niemcy

Tel.: +49 (0)931 27964 0
E-mail: datenschutz@pallmann.net
Strona internetowa: int.pallmann.net/ 

Systemy instalacyjne do podłóg i parkietów

Specjalistyczne maszyny i narzędzia do przygotowania podłoża oraz montażu podłóg

Kompletny asortyment do układania, renowacji oraz konserwacji podłóg drewnianych

Designerskie podłogi z żywic poliuretanowych i epoksydowych

Systemy do układania płytek ceramicznych oraz kamienia

Wysokojakościowe narzędzia do podłóg i ścian